webová stránka https://jetex.nakupujeme.cz/

telefon : +420 603 958 951

                             

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Michaela Plachá    JETEX

Višňové 43, 671 38

IČO: 08826773, DIČ: CZ8157294750

Zapsána: Živnostenský rejstřík Městský úřad Znojmo

email: info@jetex-velko.cz

Název obchodu: jetex.nakupujeme.cz

 

Registrace

Na našich webových stránkách se nemusíte registrovat, pokud nechcete. Vaše údaje, které poskytnete při vyplňování objednávky neposkytujeme třetím osobám ani nepoužíváme k jiným účelům.

Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.jetex.nakupujeme.cz je katalogem našeho dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží je uvedena u každého produktu v popisu. Zpravidla 2-14 dnů, u výrobků které nejsou skladem 14-20 dnů.

Po vybrání zboží zákazníkem se vyplní pbjednávkový formulář a objednávka se odešle. Odeslana objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávkou si rezervujete zboží. Ceny zboží si zákazník zjistí u jednotlivých položek. Před odesláním objednávky bude vypočtená celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky

Storno objednávky lze provést e-mailem na adrese info@jetex-velko.cz nebo na tel. 603 958 951, je nutno uvést číslo objednávky. Objednávku lze stornovat maximálně před vyexpedováním zásilky. Ve chvíli, kdy dojde k předání objednávky spediční firmě, nelze již provést storno bez smluvní pokuty - viz upozornění níže.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku v následujích případech:

- v případě výrazné změny ceny zboží

- v případě nedostupnosti nebo ukončení výroby zboží

Pokud takový případ nastane, budeme Vás kontaktovat emailem nebo telefonicky a domluvíme se na dalším postupu. Jestliže jste již zboží zaplatili (bankovním převodem), budou peníze převedeny zpět na Váš účet.

Závaznost objednávky

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník §544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 250,- Kč.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny vymáhající společností, včetně všech nákladů s tím spojených.

POSLÁNÍ ZBOŽÍ

Dodací doba

Objednané zboží bude v co nejkratší době předáno přšepravci, obvykle do 1-5 dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě, že nebudeme moci do tohoto data objednávku vyříditm bude zákazník informován emialem nebo telefonicky.

Způsob dodání

Zboží se doručuje na adresu určenou zákazníkem. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob si zvolí zákazník sám.

Způsob platby a doručení

Zboží je možno v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele nebo dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby (Cena za dopravu a dalších poplatků v záložce CENA DOPRAVY). Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučuje sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetí zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Před podpisem důkladně zkontrolujte balík. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou formou nebotelefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

Osobní převzetí zboží je dodavatelem rezervováno po dobu 7 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Rezervaci je možné prodloužit. Zákazník má právo před uzavřením kupní smlouvy si zboží v provozovně prohlédnout. Oři osobním odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE - UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Na dodané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním.

V souladu se zákonem 367/2000 Sb. můžete objednané zboží do 14 dnů od obdržení vrátit v původním obalu.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupené, zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Místo pro uplatnění reklamace je u prodejce, u kterého zboží bylo zakoupeno.

Adresa pro reklamaci zboží je:

Michaela Plachá JETEX Višňové 43, 671 38 Višňové u Znojma

Spotřebitel může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.)

A to za následujících podmínek:

- zboží musí být vráceno v původním a neporušeném obalu spolu s daňovým dokladem (fakturou),

- zboží nesmí jevit známky opotřebení,

- zboží pošlete na uvedenou adresu (NE DOBÍRKOU!),

- důvod vrácení zboží nemusíte sdělovat.

Při reklamaci zboží musí spotřebitel prokázat, že danou věc zakoupil u prodejce a kdy ji zakoupil. Doporučujeme zaslání kopie daňového dokladu a specifikaci vady a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje.

Vyřízení reklamace

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží: 

- uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí,

- není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, příjme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis,

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Pokud budete požadovat vrácení formou poštovní poukázky, částka za vrácené zboží bude snížena o 45,- Kč - jakožto výdaje na poplatky spojené s tímto zplsobem zasílání peněz.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než m u spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesílateli. Zboží prosím vracejte na adresu provozovny: Michaela Plachá  JETEX, Višňové 43, 671 38 Višňové u Znojma. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupení je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se nprokáže opak.

 

Informační povinnost

Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, kteé předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavíratelné mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlasí vhodným způsobem na internetových stránkách www.jetex.nakupujeme.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své způsobilosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách

https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00   Praha 2

email: adr@coi.cz

web: adr.coi.cz

Ceny jsou platné od 1.5.2021

Akční ceny jsou platné pouze do vyprodání zásob.

Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné a jsou uvedeny včetně DPH.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2020

 

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021